Главная / Современные любовные романы

Torņa Vilinājums

4.6 звезд, основано на 81 отзывах

RUR 488.56

В наличии

Sešdesmitie gadi, Londona Jaunā un nepieredzējusī Aleksandra Krūva paklausīgi apprecas ar vīrieti, kuru viņai izvēlējies tēvs

Количество

Описание

Dr z vien vi a saprot, ka laul ba ir neveiksm ga

D ona m ja iet skumju un nosl pumu p r emta, un Dilaila cer taj iedvest dz v bu un prieku, ta u pag tnes sp ki izr da lielu pretest bu

Ja vien mui as parka vecais tornis sp tu run t Tas past st tu cilv kiem, ka vi u sp ja main t lietu dabu ir tikai il zija bie k tom r lietas izmaina cilv ku

Kad Aleksandra atrod sto m lest bu, kas vi u izrauj no nelaim g s eksistences, vi ai nav sp ka pretoties kaisl bai

Mekl jot paties bu, Dilaila atkl j, ka da us nosl pumus lab k neaiztikt.

Par vi as m jvietu k st St rlingforta, skaista pils Dorset

Tom r Aleksandra par o br ni go, jauno dz vi samaks augstu cenu M sdienas Dilaila Janga ir D ona St rlinga otr sieva un St rlingfortas jaun saimniece

Похожие товары